Quant a Miquel Miró

Especializado en finanzas empresariales, gestión de proyectos y dirección de equipos. Trabajo en el sector de las energías renovables, de las finanzas éticas y el capital riesgo para cooperativas

Barreres d’accés al finançament de les empreses socials

BARRERES D’ ACCÉS AL FINANÇAMENT DE L’EMPRENEDORIA I L’EMPRESA SOCIAL
ACLARIMENTS PREVIS

Aquest escrit va ser publicat l’octubre de 2011, però considere que encara és vigent en gran part o per a moltes organitzacions i, en conseqüència, ens pot orientar en les accions encaminades a superar aquestes barreres
Donem pers suposat que els projectes o empreses socials són tècnicament viables i tenen un bon equip i una estructura adequada per a portar-los a la pràctica i assolir els objectius socials i econòmics marcats.
Sense que el percentatges es puguin prendre literalment la ponderació en l’estudi dels projectes típicament pot ser:
• Idea de negoci:……………………15%
• Model de negoci:…………………30%
• Equip gestor:……………………….55%
Des de l’òptica de l’inversor, un bon equip pot transformar un mal negoci en un de rendible i resoldre els entrebancs que hi apareixeran amb la diligència i lleialtat pròpies un bon gestor. Mentre que si des de l’ inici es desconfia en la capacitat de l’equip gestor la inversió no es realitzarà.
Presento a continuació de forma esquemàtica i no exhaustiva alguns dels elements que dificulten el progrés d’un mercat d’inversions socials a casa nostra. En alguns casos ens assenyalen clarament la necessitat i la solució apropiada i depèn en gran mesura del nivell de compromís i d’acció comuna que s’emprengui des del propi moviment d’economia social, solidària i cooperativa, en d’altres casos cal la intervenció d’agents externs i caldran més recursos.
He fugit especialment de posicions victimistes, acusatòries o exculpatòries, per tal d’adoptar una posició relativament objectiva des de la que poder construir un mercat d’inversions socials, a partir de l’anàlisi de les mancances aflorades i les solucions que des del moviment es puguin adoptar.
He intentat agrupar aquests elements per facilitar la comprensió i el treball que se’n pugui derivar per resoldre’ls.
INFORMACIÓ
1. Informació asimètrica: els empresaris tenen més informació sobre els projectes empresarials que els prestamistes. La informació aportada per l’equip gestor no pot ser verificada de forma suficientment objectiva per part del prestamista.
2. Els dossiers d’inversió estan insuficientment preparats (incomplets, optimistes, sense coixins, deficient anàlisi DAFO,…), especialment en el cas de l’emprenedoria social. Les capacitats dels emprenedors són altres i no existeix cap estructura que faciliti la preparació d’un bon dossier.
3. Manca d’informació sobre el retorn social de la inversió, o avaluació d’impacte: ni la metodologia d’anàlisi del retorn ni l’avaluació de la implicació amb l’entorn compten amb el mínim consens per a poder disposar d’informació mínimament objectiva..
4. Confusió sobre la terminologia, no hi ha un lèxic unificat el que comporta malentesos.
5. Coneixement imperfecte sobre inversions existents: saber quantes són, quines característiques tenen, amb qui les ha fet, … sol ser difícil accedir a aquesta informació.
6. Manca d’informació o credibilitat sobre la política del Govern respecte del sector: els canvis freqüents o la indefinició poden afectar als negocis socials amb esquemes de col•laboració publica i privada.
COMPETÈNCIA IMPERFECTA
7. Elevats costos de transacció: les despeses de preparació i acompanyament per a la inversió, especialment en el cas de l’emprenedoria social, són massa grans en relació al volum de la inversió, per a molts dels inversors.
8. Manca de casos de referència coneguts per establir costos estàndards, cada cas es converteix en un cas únic.
9. Inexistència de consultors/brokers socials que puguin assessors a inversors i empresaris a l’hora.
10. Inexistència de mercat secundari, especialment important per facilitar la sortida o el recanvi dels inversors.
11. Eliminació artificial de la demanda, aquesta pot ser derivada cap a donacions, ajuts o capital “gratuit”.
12. Existència de diferents models de posada en marxa per part de les diferents administracions (Govern, ajuntaments, diputacions).
13. Manca de productes adaptats a les característiques pròpies dels projectes socials. Normalment amb marges ajustats, amb una capacitat de generació de fons baixa en relació als estàndards a que estan acostumat el sector financer tradicional.
14. Les entitats financeres convencionals tenen metodologies d’anàlisi no adaptades a les característiques dels projectes de les empreses socials. Per exemple, l’anàlisi fet des de les societats de capital d’empreses no capitalistes, com les cooperatives, pondera quasi exclusivament la generació de benefici econòmic i en particular no te en compte, o fins i tot considera com negatiu: una propietat col•lectiva, distribuïda, sense majories clares i estables; però tampoc es valora el procés de control democràtic, ni la producció de bens i serveis socialment útils.
15. Però el principal escull és la separació que es dona entre poder polític i econòmic. Podem dir que la presència de societats de capital disposades a participar de forma important en empreses sense poder polític equivalent és encara insignificant.
16. El model de negoci típic de l’inversor de capital risc no s’adapta als objectius i característiques de les empreses socials.
EXTERNALITATS
17. Els negocis socials estan subjectes a externalitats que no s’inclouen en els preus: no existeix un mecanisme comunament acceptat de mesurar i valoritzar el retorn social; alguns beneficis socials poden ser a molt llarg termini i per tant difícils d’incorporar; en alguns casos els estalvis induïts poden ser desfruitats per tercers i no poden ser capturats per l’inversor.
18. La manca d’informació objectiva sobre els costos associats a determinats serveis o situacions dificulta l’aparició de propostes basades en els estalvis compartits. Per exemple, en l’àmbit dels costos de la delinqüència i la reincidència entre els joves menors de 30 anys. O els costos associats amb el canvi climàtic són difícils de calcular.
19. Alguns negocis tenen una part important dels ingressos depenent d’ajuts públics. No ens referim a convenis o concerts per a la prestació de serveis o subministres en general amb l’administració sinó als ajuts públics a determinats sectors que depenen en darrera instància del manteniment d’un model, d’una voluntat política i des de l’òptica de l’inversor a llarg termini introdueix incertesa.
20. Legislació complexa i antiquada. Per exemple, en el cas de les cooperatives on les competències estan descentralitzades i existeixen més de 10 legislacions autonòmiques diferents amb algunes particularment pesants i limitadores, i amb una llei de beneficis fiscals que ja te 30 anys.
21. Fragmentació i inestabilitat de recursos i capacitats, especialment en el cas de les diferents administracions. El que dificulta l’aparició d’un sistema estable de capacitació, acompanyament, finançament i avaluació de projectes.
22. Inexistència de models per a l’escalabilitat de les innovacions socials. Les estructures d’adquisició de bens i serveis sigui de l’administració o no, no estan adaptades a les característiques dels projectes d’innovació social.
23. La innovació social, les empreses socials, l’emprenedoria social, està fragmentada i no existeix una xarxa desenvolupada capaç de defensar, intermediar i fer créixer les conexions necessàries per a nodrir i esclar les innovacions socials.
BARRERES CULTURALS
24. Manca d’habilitats empresarials entre els emprenedors socials. Especialment en l’àmbit de la gestió financera i de la gestió comercial. Focalitzats quasi exclusivament en resoldre el “problema”/oportunitat” social.
25. Aversió al risc entre els emprenedors socials. Traduït, per exemple, com aversió als compromisos derivats de l’endeutament extern, o l’aportació de garanties personals.
26. Aversió al risc entre el inversors, especialment entre els “convencionals”, el que suposa que hi hagi pocs inversors disposats i que el volum de finançament disponible sigui baix.
27. Els criteris d’avaluació són els mateixos que s’apliquen al capital risc, quan en realitat en moltes empreses socials el compromís dels socis/emprenedors, la qualitat de la vida associativa i l’arrelament fan que el risc real sigui menor que el percebut per un in versors convencional.
28. Manca de comprensió, especialment per part de l’administració, del què és una empresa social: la majoria de la gent pensa que no pot tenir beneficis, per exemple, o que sols són les organitzacions sense ànim de lucre. Aquesta disjuntiva també es dona dins mateix de l’àmbit de la pròpia economia social i solidària.
REFERÈNCIES
• “Growing the social Investement Market: A vision and strategy” UK Government, February 2011).
• “Empowering people, driving change: Social innovation in European Union” (May 2010)

Visca Sants Cooperatiu

Corria l’any 2008 quan des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) vam idear el projecte Barri Cooperatiu. Com tantes vegades passa amb els projectes que posem en marxa a la nostra vida, el primer concepte va sorgir en una conversa informal al voltant d’unes cerveses a una encantadora placeta. En aquest cas, hi érem Mireia Franch i jo a la Plaça d’Osca, ella ja coneixia a l’Ivan Miró, de La Ciutat Invisible, i ens va presentar. Jo era llavors director de la FCTC i vaig compartir amb Mireia la idea que la presència de vàries federacions de cooperatives de Catalunya concentrades a l’edifici del carrer Premià hauria de notar-se al barri, que havíem de tenir una projecció, que teníem els recursos materials i humans, i que seria guapíssim que pogués haver un barri cooperatiu de referència.

Un barri cooperatiu on hi haguessin cooperatives per tot arreu, a totes les activitats econòmiques, organitzant exposicions, cursos, jornades i fires, creant una assemblea de barri cooperatiu, facilitant recursos (finançament, coneixements, mercat…) per a la creació de noves cooperatives, recuperant la memòria històrica d’un barri històricament, posant en marxa instruments de solidaritat i intercooperació, etc.

logo

Dit i fet, vam compartir el concepte amb l’Ivan i l’equip de La Ciutat Invisible i ràpidament vam tenir sobre la taula el primer disseny de què i com volíem un Sants Cooperatiu. Els dos primers anys hi va haver una col·laboració estreta entre FCTC i La Ciutat Invisible, suficient per a sembrar la llavor i per a facilitar el lideratge de la cooperativa santsenca. Més tard diferents fets van impedir que la FCTC pogués continuar impulsant formalment el projecte barri cooperatiu. Afortunadament La Ciutat Invisible va continuar amb el projecte a base d’un gran esforç personal i empresarial, que des d’aquí vull reconèixer.

Si per a l’economia social i solidària de Catalunya el que convé és oblidar les diferències entre famílies i construir sobre allò que las uneix, en el cas de Sants Cooperatiu era evident que la FCTC havia de superar les contradiccions i continuar impulsant un moviment de barri que necessàriament havia de ser reivindicatiu, contracultural, autogestionari i radical perquè eixes eren precisament les seves senyes d’identitat i era bo que així fos.

No és fàcil reproduir una experiència com aquesta, i no ho és perquè enlloc es donen les circumstàncies per a que la llavor creixi amb tant bon substrat com a Sants.

Visca Sants Cooperatiu!!

El compromiso ciudadano con la transición energética

La Unión Europea y sus Estados miembros siempre han publicitado su liderazgo en la lucha contra el cambio climático. El compromiso de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y del 80 al 95% en 2050, que se plantea en las negociaciones internacionales sobre el clima que tendrán lugar en París el próximo diciembre en el marco de la COP21, así lo ilustran. El acuerdo, que se firmará para reducir el calentamiento global por debajo de los 2º C de aquí a final de siglo, estará condicionado a la potencia financiera que los actores públicos y privados pongan en juego.

En otro nivel, en muchos países europeos, existen iniciativas ciudadanas y de entidades financieras: como Ecopower y Credal en Bélgica, Caisse de Dépots, La NEF, Énergie Partagée i Enercoop en Francia, Oekogeno en Alemania o Triodos, Fiare Banca Ética, Savia Solar, Som Energia y Goiener en España, que han movilizado recursos al servicio de la transición energética y ecológica que figura entre sus prioridades estratégicas.

La transición a una economía sostenible, baja en carbono requiere en efecto un movimiento ciudadano potente que impulse el compromiso de las entidades e instituciones para poner en juego inversiones muy significativas en la renovación de edificios (no sólo la rehabilitación energética), la construcción de nuevas infraestructuras (redes inteligentes (smart grids), energías renovables, redes de calor y frío,…), soluciones para un transporte limpio e inteligente, y también para financiar las empresas de la transición. Sólo para Francia, Caisse de Dépots estima que serán necesarios 60.000 millones de euros al año. En España, Gobierno y lobby eléctrico-financiero-inmobiliario todavía piensa que lo del cambio climático no está claro y que hay que seguir haciendo “business as usal”.

El desafío de este siglo es el compromiso con una transformación rápida de las economías, tanto en el Norte como en el Sur, para hacerlas compatibles con la preservación de un clima habitable para las generaciones futuras. Y en este desafío las ciudades tienen mucho que hacer, en los ayuntamientos como Barcelona, Madrid, Cádiz, Valencia, Zaragoza, A Coruña y otros, recientemente ganados por movimientos ciudadanos progresistas, existe sin duda la voluntad política. Tenemos una gran responsabilidad y el reto es fantástico, pero debemos tener también la habilidad política para comprometer a la oposición y poner los recursos necesarios para coimpulsar las iniciativas ciudadanas y movilizar la iniciativa privada ante este desafío.

Gracias FIARE BANCA ETICA

Si, hay que reconocerlo, gracias FIARE BANCA ETICA, aunque haya quedado relegado como un actor minoritario, el programa CAPITALCOOP, de ayudas para la capitalización de las cooperativas catalanas, se lo debemos a FIARE BANCA ETICA.

BANCA POPOLARE ETICA fue quien inspiró el proyecto, fruto de una colaboración con FINLOMABARDA, el equivalente en Lombardia de nuestro ICF, y con el FSE. El programa CAPITALCOOP es una traslación adaptada a nuestras circunstancias administrativas de aquel programa, que estaba dirigido, y así nació también aquí, sólo a las cooperativas de iniciativa social y cuyo éxito posibilitó que más de 3.000 personas y más de 1.000 cooperativas pudieran mejorar su solvencia en condiciones inmejorables, impulsando la estabilidad de los puestos de trabajo creados para los socios nuevos.

Produce una cierta pena ver como el inspirador y quien ha aportado todo el conocimiento, queda relegado a un segundo plano y, además lo acepta con resignación y humildad, lo que todavía dice mucho más de FIARE BANCA ETICA.

Como mínimo, quiero desde estas páginas reconocer y agradecer el trabajo de FIARE BANCA ETICA para poner en marcha CAPITALCOOP, aunque sólo sea honor y gloria se lo merecen más que nadie.

Una dirección financiera compartida

Desde mi experiencia en la dirección de la sociedad GICOOP, dedicada a la financiación de cooperativas mediante préstamos y títulos participativos, existe una necesidad de las empresas que la mayoría de ellas no percibe, pero que a ojos de una entidad financiera es perentoria, una dirección financiera estable.

Es una necesidad general de las pequeñas empresas relacionada con la mayor complejidad derivada del propio desarrollo empresarial y del entorno, y no está relacionada con la fórmula societaria.

Resultat d'imatges de dinero

Nos hemos encontrado con empresas que apenas llevan ningún control de la tesorería. Otra ha imputado como gasto la compra de maquinaria. En otra se modifican los criterios de amortización a conveniencia o se contabilizan a precio de coste como existencias productos obsoletos.

Y cuando las empresas han de presentar una solicitud de nueva financiación que exige un dossier financiero con las proyecciones de balance, cuentas de resultados y flujo de caja la cosa se soluciona acudiendo, en el mejor de los casos, a un consultor para que nos ayude.

En este último ejemplo real, lo que suele ocurrir es que la empresa no asume el plan de negocio o dossier financiero como propio, como un instrumento útil de trabajo, sino únicamente como un requisito formal para acceder a la financiación.

Todas las situaciones anteriores quedarían resueltas con la existencia de una dirección financiera estable.

¿Cómo hacer que las empresas visualicen esta necesidad? ¿Y cómo hacer que reconozcan el valor de su trabajo? ?Qué características debe tener?

Para las pequeñas empresas no es justificable tener una dirección financiera (o comercial) a tiempo completo, eso está claro.

Resultat d'imatges de compartir

Pero, ¿Y si compartimos la dirección financiera? Una dedicación media de un dia a la semana de una dirección financiera experta es suficiente para la mayoría de las pequeñas empresas y su coste se comparte con otras y todas se benefician.
En el caso de las cooperativas las entidades representativas podrían poner en marcha programas de impulso de este tipo de soluciones estables. Algunas empresas como Sambucus, Delícies del Bergadà, El Rosal y Espigoladors han empezado a compartir un comercial. Nos muestran el camino

Por qué no hacemos buenas presentaciones?

Hace unos días tuve la oportunidad de tener una sesión con un grupo de empresas para revisar sus presentaciones en power point. El objetivo era aportar la visión del público para señalar elementos de mejora, que en lo fundamental ayudaran a la comprensión del mensaje.

La primera impresión fue de absoluto desastre, en general y salvo 2 presentaciones de 10 en total. Cuales fueron los principales defectos observados:

Demasiadas diapositivas
Cuánto tiempo tenemos? Hemos ensayado? 30 diapositivas en diez minutos es un buen ejercicio físico pero una cruz para el público, que probablemente acabe sin saber de qué iba la cosa. Debemos tener un respeto para con el resto de presentaciones y sobretodo para con la audiencia. No debemos cansar a nuestro público, a menos que no nos importe que desconecten.

Demasiado texto
La presentación en ppt es básicamente visual. En cambio hay la tendencia a usar las diapositivas como unos apuntes donde los ponemos todo, para que nada se olvide. Lo más difícil es sintetizar, extraer en una frase el mensaje que queremos transmitir y construir en base a frases simple un discurso que impacte. Pero debemos intentarlo.

Letra pequeña
Esto es consecuencia del punto anterior, pero es un hecho que la mayoría de las presentaciones no pueden leerse más allá de las primeras filas.

Contraste deficitario
la combinación de algunos colores produce efectos ópticos que emborronan el texto, cuidado con las combinaciones llamativas pretendiendo ser original (verde pistacho sobre amarillo!!)

Pocas imágenes
Una imagen vale más que mil palabras, es cierto, vale la pena invertir tiempo navegando por internet hasta encontrar una imagen que transmita lo que queremos.

Texto sin resaltar
Una imagen con una frase bien escogida nos asegura la atención del público. Es mejor poner un titular y explicar con nuestra voz, eso nos debería asegurar la atención.

Tablas con muchos números
Lo mismo que con el texto, pero peor todavía. Pocos números y que aporten significado. Aunque pierda rigor se gana en comprensión, que es el objetivo.

Para ejemplos de buenas presentaciones ver, por ejemplo, las usadas en este artículo extraidas de http://www.mandomando.com

Las participaciones privilegiadas de DELÍCIES DEL BERGUEDÀ

Hoy hemos cerrado ante notario la ampliación de capital de la empresa social Portal Berguedà Empresa d’Inserció SL, que fabrica yogur artesanal y ecológico bajo la marca

Delícies del Berguedà

Éramos un  grupo de 10 inversores sociales que en total hemos aportado 63.000.-€ al capital de la empresa, todos personas con experiencia en la inversión a riesgo, que hemos apostado por esta empresa porque nos gusta su yogur, nos da confianza su empresa, su mercado y sobre todo su equipo.

Encontrar la solución financiera que permitiera la financiación de la expansión sin aumentar la deuda no ha sido fácil. En la concreción de esta solución han participado Jaume Bonet, de Huatulco Advisors, Josep Biosca, de Ship2B, Lexcrea y yo mismo liderando la operación.

El modelo convencional de inversión de capital riesgo, con un rendimiento por encima del 30% a la salida, no tiene cabida en una empresa social sin ánimo de lucro. Había que pensar en otro instrumento, que en el caso de las cooperativas y las sociedades anónimas es la emisión de valores negociables, pero que la ley no contempla para las sociedades limitadas.

IMG00040-20091028-1603

Finalmente, hemos diseñado un mecanismo de ampliación de capital en base a las participaciones privilegiadas. Con éstas los inversores en Delícies del Bereguedà reciben un dividendo asegurado (privilegio), tienen una salida clara y a cambio renuncian a los derechos políticos (voto).

Gracias a esta solución la empresa mejora su solvencia y afianza su crecimiento. Pero incorpora algo más importante, creo yo, el conocimiento, la experiencia y unas agendas de contactos de sus socios inversores que pueden ser más relevantes que la propia financiación aportada.

Además creo que hemos diseñado un instrumento que puede ser adaptado a las cooperativas para la figura del socio colaborador, lo que añadiría una nueva posibilidad de complementar la financiación no bancaria de estas empresas.

 

Lliurament del COMPROMISOS TEB

El passat 9 de març vaig tenir la satisfacció d’assistir a l’acte de lliurament dels COMPROMISOS TEB, obligacions emeses pel Grup Cooperatiu TEB a 3 anys amb un rendiment del 3,75%.

Archivo 10-3-15 10 20 31

A l’acte va assistir l’Honorable Conseller Andreu Mas-Colell amés d’altres personalitats de l’entorn de la cooperativa.

Archivo 10-3-15 10 21 42

En el mateix acte es va celebrar una assemblea extraordinària en la que es va rendir comptes dels comptes provisionals de 2014 i de les inversions fetes amb el finançament utilitzat, en un clar exemple de transparència cap els socis i, aquesta és la novetat, pels tenidors dels COMPROMISOS TEB.

Archivo 10-3-15 10 21 18

Amb el lliurament dels COMPROMISOS TEB es culmina un bonic projecte de finançament alternativa que, tal com em va demanar el Director General de TEB, Francesc Martínez de Foix:

 • Contribueix a finançar la cooperativa al marge dels bancs.
 • Dona sentit a l’estalvi de socis, amics i familiars.
 • Ofereix més rendiment al seu estalvi.

Archivo 10-3-15 10 22 18

És necessari ressaltar que els COMPROMISOS TEB són títols legítims, exigibles i transmissibles. Francesc Martínez de Foix va dir que ja n’hi ha una petita cua de gent esperant per adquirir els títols que els tenidors vulguin vendre i que abans de l’estiu se’na farà una nova emissió.

El mateix Conseller en el seu parlament va ressaltar la importància social i econòmica del Grup Cooperatiu TEB i la seva intenció d’adquirir nous COMPROMISOS TEB.

Motes felicitats a la cooperativa per aquesta bona pràctica!!

Emisión de valores negociables por cooperativas

Muchas sociedades anónimas, cotizadas y no, utilizan la emisión de valores negociables (pagarés, obligaciones, títulos,…) como una forma alternativa de financiarse. En este artículo intentaré dar respuesta a por qué son poco utilizadas las emisiones de deuda por las empresas no anónimas, quien las puede utilizar y cómo puede hacerlo.

Este trabajo no habría sido posible sin el desarrollo jurídico y procedimental realizado por Lluis Ahicart del despacho Zayas & Ahicart.“…..

EMISIÓN DE VALORES NEGOCIABLES: OBLIGACIONES I TÍTULOS PARTICIPATIVOS

“No obstante, la emisión de obligaciones simples o con garantía real, hipotecaria o pignoraticia por asociaciones y otras entidades o personas jurídicas, que no hayan adoptado la forma de anónimas, carece de normas adecuadas y suficientes……

….

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO

Artículo primero….

………………………..

Dada en el Palacio de El Pardo a veinticuatro de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO”

He reproducido fielmente parte del encabezado y el final de la Ley 211 de 1964, que hasta hace muy poco regulaba las emisiones de obligaciones simples o con garantía real, hipotecaria o pignoraticia para las sociedades que no tienen la forma de anónimas.

Las sociedades anónimas han sido objeto de regulación detallada y continuada, pero en lo relativo a la emisión de obligaciones es especialmente relevante la Ley de sociedades de capital (Real Decreto 1/2010, artículos 401 y siguientes) y la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, la Ley 5/1999 y la Ley 5/2015.

De acuerdo con esta legislación vigente se consideran valores negociables:

 • Las acciones de sociedades y los valores negociables equivalentes a las acciones, así como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir acciones o valores equivalentes a las acciones, para su conversión o para el ejercicio de los derechos que le sean conferidos.
 • Los bonos, obligaciones i otros valores análogos, representativos de parte de una deuda, incluidos los convertibles o cambiables. 
 • Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias.
 • Las participaciones preferentes.
 • Las cédulas territoriales. 
 • Los “warrants” demás valores negociables derivados que confieren el derecho a adquirir o vender cualquier otro valor negociable,
 • …….

En general los instrumentos utilizados para formalizar la emisión de deuda por las empresas son instrumentos subordinados. Los instrumentos financieros subordinados son aquellos que, en caso de quiebra y posterior liquidación de la empresa, se pagará a los tenedores de los títulos después de pagar todas las deudas ordinarias, su orden de prelación se sitúa por detrás de todos los acreedores ordinarios y justo antes que los socios propietarios. Esto normalmente implica que los poseedores de deuda subordinada sacrifican capacidad de cobro a cambio de rendimiento financiero.

El título participativo es un tipo de valor negociable que puede constituir y crear una deuda en las empresas mediante la emisión de series numeradas de ellos. Es una modalidad de financiación ajena. El poseedor del derecho de cobro de la deuda, formalmente acreditado mediante un título físico y/o una anotación contable, es generalmente ajeno a la empresa (los propios socios, familiares, trabajadores o público en general).

En este sentido, Los títulos participativos son un instrumento complejo, flexible, alternativo y de riesgo , por lo que debe ser utilizado conforme a la legislación vigente y con la debida prudencia, conocimiento y transparencia por parte de las empresas emisoras.

Emisiones garantizadas

Las obligaciones i títulos participativos simples son “riesgo empresa” no tienen asociada una garantía real, hipotecaria o pignoraticia. Pero podrían tenerla si así lo define el acuerdo de emisión.

Una emisión de títulos (u obligaciones) puede estar garantizada por:

 • Una hipoteca mobiliaria o inmobiliaria.
 • Con la garantía del Estado, comunidad autónoma, provincia o municipio.
 • Por prenda de valores, con o sin desplazamiento.
 • Con aval solidario de una entidad de crédito.
 • Con aval solidario de una sociedad de garantía recíproca inscrita en Registro del Ministerio de Economía y Hacienda.

QUIEN PUEDE EMITIR VALORES NEGOCIABLES

La ley de sociedades de Capital, en su texto refundido del Real Decreto 1/2010, artículo 401, establece que “La sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones pueden emitir series numeradas de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda”.

Y en el artículo 402, excluye a las sociedades de responsabilidad limitada, cuando dice: “La sociedad de responsabilidad limitada no podrá acordar ni garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones”.

La Llei de cooperatives catalana 18/2002 de 5 de juliol, a l’artículo 62 apartados 2 i 3, prevé la posibilidad de que las cooperativas puedan emitir títulos participativos y participaciones especiales que tendrán la consideración de deuda subordinada. Esta Ley más la Ley 211/1964 amparan la legitimidad de las cooperativas para realizar emisiones de valores numerados y negociables.

En conclusión, en Catalunya además de las sociedades anónimas, las sociedades comanditarias por acciones, también las sociedades cooperativas pueden emitir valores negociables, como las obligaciones o los títulos participativos. En otras comunidades autónomas queda sujeta esta potencialidad a que la ley de cooperativas autonómica contemple la posibilidad de emisión.

Compromisos TEB, estalvi cooperatiu

Estamos ante un muy útil instrumento financiero alternativo al crédito bancario que debe ser utilizado con prudencia, conocimiento y ética extremas por parte de las empresas y sus responsables. Ya hemos visto recientemente que las malas prácticas empresariales en la emisión de deuda subordinada (caso de las “preferentes”) puede dañar seriamente el entorno de confianza de las empresas.

REQUERIMIENTOS DE LAS EMISIONES

Las emisiones de obligaciones y títulos participativos para ser legítimos y exigibles han de un conjunto de requerimientos legales, algunos como los que se citan a continuación como más importantes:

 • El total de emisiones vivas no puede ser superior al valor de capital social y reservas de la empresa.
 • Si se trata de una emisión dirigida al público ha de haber una entidad independiente que preste el servicio de colocación y se ha de ceñir a las normas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
 • El acuerdo con las características de la emisión se ha de elevar a público y inscribir en el Registro Mercantil.
 • La emisión de obligaciones y títulos participativos por las cooperativas es competencia de la Junta o Asamblea General.

El acuerdo de emisión ha de definir las características de ésta y de los títulos, por ejemplo:

 • El importe de la emisión.
 • El valor nominal de cada título.
 • El vencimiento.
 • La remuneración, fija o variable.
 • El derecho o no de asistencia a la Asamblea General
 • Si es un título nominal o al portador.
 • Si son o no garantizados.
 • Si son títulos u obligaciones convertibles.
 • Si la empresa se reserva el derecho de amortizar anticipadamente la emisión.

Sólo en el caso de que el acuerdo de emisión establezca que los títulos participativos son a perpetuidad y la remuneración no es fija se considerarán parte del Patrimonio Neto. En cualquier otro supuesto se considerarán un pasivo exigible de carácter subordinado (como los préstamos participativos).

Si la emisión va destinada al público en general, deberá solicitarse a la CNMV que regule aspectos claves de la emisión y comercialización para proteger los inversores u obligacionistas (especialmente después de algún caso sonado como Nueva Rumasa o “las preferentes”).

A diferencia de las obligaciones, el título participativo permite transmitir al inversor una parte del aumento de valor de la empresa mediante la participación en el resultado.

A diferencia del préstamo participativo, el título participativo se amortiza a la fecha que determine la empresa y fijada en la emisión.

Los valores negociables no conllevan derechos políticos pero si de información, es decir, los poseedores (obligacionistas) de títulos participativos u obligaciones  NO tienen derecho a voto, pero la cooperativa puede regular, si le interesa, que puedan asistir con voz a la Asamblea General. Si los obligacionistas no tienen derecho de asistencia a la Asamblea General deberá constituirse el correspondiente sindicato de obligacionistas.

CONCLUSIONES

Hemos descrito un instrumento de financiación ajena con mucho potencial que ha sido històricamente poco aprovechado por las empresas cooperativas.

Hemos indicado la legislación aplicable, los requerimientos y quien y cómo se puede utilizar legítimamente este instrumento. Con los requerimiento escrupulosamente cumplidos se pueden emitir series de títulos participativos legítimos y exigibles.

Ha quedado claro que sólo las sociedades anónimas, las sociedades comanditarias por acciones y las cooperativas pueden emitir series de valores negociables conformes a ley.

En cualquier caso ,dados los recientes cambios aconsejo acudir a un despacho especializado y consultar la nueva ley 5/2015 de 27 de abril sobre financiación empresarial.

Sólo me queda animar a las empresas cooperativas a aprender a utilizar este tipo de instrumentos complejos, que pueden favorecer una financiación alternativa y al mismo tiempo un anclaje de la empresa entre su entorno más estable, comprometido y amplio.

Emprendimientos comunitarios sostenibles

Recientemente he podido visitar Ecuador y tomar contacto con unas cuantas empresas basadas en la comunidad. Entre otras muchas y agradables sensaciones he tenido una que ya había experimentado con anterioridad en Mozambique. Existe entre los proyectos de empresas sociales en países con pocos recursos, una especie de adicción a la cooperación internacional para financiar los proyectos, especialmente aquellos que necesitan una inversión material en infraestructura, maquinaria, instalaciones, vehículos, construcciones, etc.

chilomo_unitat_sanit

Son proyectos muy variados, en sectores como la salud, la educación, el desarrollo comunitario, la educación ambiental, el turismo ecológico, el turismo comunitario, la producción agroecológa. Proyectos muy bonitos, con una gran capacidad de generar ilusión y entrega por parte de usuarios, productores, cooperantes, entidades financiadoras, público europeo en general. En la mayoría de los casos es esta capacidad y el esfuerzo continuado de los usuarios lo que explica el éxito de algunos de los proyectos.

Muchos de estos proyectos se han planteado casi desde una óptica empresarial, tratando de crear empresas locales sociales económicamente sostenibles. Aunque es evidente que para esas comunidades receptoras es impensable disponer de los recursos propios iniciales suficientes para poner en marcha la empresa, no lo es tanto que la actividad de la empresa no pueda generarlos.

Por ejemplo, si se entregan unos molinos de grano para mejorar la alimentación en una comunidad, debe realizarse con un plan de negocio que considere la amortización del molino a la hora de calcular el precio de venta de la harina (aunque haya sido una donación!), de esta forma se genera el dinero suficiente para su reposición sin haber de esperar a un nuevo proyecto de ayuda. En Mozambique lo hicimos y salían los números. Con todo en muchos casos, aún vendiendo a precio de mercado apenas se generan beneficios, pero esto viene derivado las más de las veces por ineficiencias en ciertos procesos, especialmente la comercialización y baja productividad.

DSC06348

Como toda adicción, la situación genera malos hábitos y así las comunidades esperan un nuevo proyecto que done una nueva maquinaria, en el fondo, el modelo es insostenible así planteado. Los proyectos de cooperación deberían contar, para el diseño de los proyectos de creación de empresas basadas en la comunidad, con gente que tenga experiencia en la gestión empresarial para luchar contra esta situación mediante la creación de empresas locales con sostenibilidad técnico económica bien planteada, de forma que su actividad puda generar al menos una parte de los recursos propios necesarios para mantenerse y crecer. La otra parte se podría entonces buscar en el “mercado” con ciertas garantías de éxito.

La otra conclusión que he sacado estos días, es que es muy necesario el compromiso de los usuarios, productores, socios, etc. No basta con la implicación (caso del cerdo y la gallina en el plato de huevos fritos con jamón). Y este compromiso, en el caso de las empresas sociales, debe concretarse mediante aportaciones al capital para garantizar el buen fin de la empresa social. Y aquí no hay diferencias con la situación de muchas empresas sociales en nuestro país. Pero de esto hablaré otro día.

Las fotos de esto artículo son imágenes de centros de salud de Mozambique